Regulamin przedszkola

 

 

Regulamin

Publicznego Przedszkola  w Lewniowej

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U.2004 nr 256, poz.2572 ze zm./

-  Statut Zespołu Szkół i Przedszkola w Lewniowej.

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami, podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących       przepisów:

§ 1

Organizacja pracy

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 8:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw  ustalonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacji.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców, podawany do wiadomości w „Kąciku    dla rodziców”.
 4. Cele, zadania i sposoby realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczo - dydaktycznych  przedszkola określa Statut, który jest dostępny w sekretariacie szkoły.
 5. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych,w  przedszkolu mogą być     organizowane zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców. Zajęcia z religii są nieodpłatne.
 6. Przedszkole umożliwia dzieciom korzystanie z obiadów wydawanych przez firmę cateringową. Obiady są płatne przez Rodziców.
 7. W przypadku nieobecności nauczyciela  (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor Zespołu może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa, połączyć z innym oddziałem lub odwołać zajęcia.
 8. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.

§ 2

Warunki przyjęcia

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona „Kartazgłoszenia” podpisana przez oboje rodziców.
 2. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w kwietniu każdego roku i  przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w Statucie. W przypadku wolnych  miejsc dzieci przyjmowane są także w innych terminach.
 3. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego  uczęszczać.
 4. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów      (długotrwała choroba dziecka, wyjazd do sanatorium, urlop rodziców itp.).
 5. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola  o godz. 8.00, jednak nie później niż do  godz. 8.30, a odebrać najpóźniej o godz. wyznaczonej, jako zakończenie pracy przedszkola.

 

§ 3

Skreślenie z listy wychowanków

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia  dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

1)    rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola;

2)    rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci;

3)    dziecko nie uczęszcza do przedszkola ponad miesiąc bez informacji od rodziców    o powodach jego nieobecności;

4)    na wniosek rodziców.

§ 4

Wyposażenie wychowanków

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, estetycznie ubrane w  wygodny  strój, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia  powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne i bezpieczne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,  worek ze strojem  gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 3. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informacje od wychowawców o potrzebnych przyborach do zajęć, w które należy zaopatrzyć dziecko. Rodzice winni na bieżąco wyposażać dziecko w brakujące materiały.
 4. Rodzice przygotowują dziecku drugie śniadanie, zapakowane w odpowiednim pojemniku (zgodnie z zasadami higieny).
 5. Słodycze mogą przynosić tylko z okazji imienin lub urodzin.
 6. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Ulubioną zabawkę mogą przynieść w ustalony z nauczycielką dzień.  Za zepsucie tych zabawek   przedszkole nie odpowiada.
 7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez  dzieci do przedszkola.

§ 5

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

 1. Wszystkim dzieciom zgłoszonym do przedszkola na nowy rok szkolny przedszkole umożliwia   ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub inną,  pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (zgodnie z Kodeksem Drogowym).
 3. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, miejsce zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, nr telefonu osoby wskazanej przez rodziców.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód  osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości  nauczycielka kontaktuje się z rodzicami dziecka.
 5. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie winno być przedstawione wychowawcy grupy w formie pisemnego pełnomocnictwa.
 6. Na telefoniczną prośbę rodzica, dziecko może opuścić przedszkole pod opieką wskazanej przez niego osoby, ale tylko po wykonaniu przez pracownika przedszkola telefonu sprawdzającego do rodzica z potwierdzeniem  wcześniejszej informacji.
 7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z  przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej budzi zastrzeżenia co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
 9. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Zespołu. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (kontakt z rodzicem, prawnym opiekunem).
 10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o  zaistniałym fakcie. Jeżeli pod wskazanymi numerami nie można skontaktować się z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
 11. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji      o niemożności skonstatowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i  osobiście przekazać nauczycielowi  grupy, do której dziecko uczęszcza.
 13. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych do oddziału przedszkolnego ze względu na bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 14. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców  na parkingu, przed wejściem do przedszkola, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali.
 15. W czasie pobytu dziecka w placówce poza godzinami pracy odpowiadają za nie  rodzice np. zebrania, imprezy szkolne itp.
 16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 17. Dzieci oczekujące na korytarzu nie mogą korzystać z  pozostawionych na nim rzeczy (np.  elementy dekoracyjne, wystawki prac, i inne),   które mogą ulec zniszczeniu lub zagrażać bezpieczeństwu dzieci.
 18. Do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, z objawami innych chorób.
 19. Dziecko powinno być całkowicie wyleczone po przebytej chorobie.
 20. Rodzice winni poinformować wychowawców o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym: o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 21. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka  wskazującym na początki choroby.
 22. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola.
 23. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 24. W przedszkolu prowadzi się „Ewidencję wcześniejszych odbiorów dziecka z przedszkola”, w którym zamieszcza się następujące informacje: data wpisu, godzina powiadomienia rodzica o złym stanie zdrowia, godzina odbioru dziecka przez rodzica, podpis nauczyciela i podpis rodzica.
 25. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.
 26. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów) .
 27. Dzieciom nie należy dawać do przedszkola ostrych przedmiotów. Ubrania nie powinny być spięte agrafkami ani szpilkami.
 28. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania  zwierząt na teren przedszkola.
 29. Rodzice zobowiązani są podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego.

§ 6

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:

1)    Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu  rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;

2)    Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, a także porad w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych, niepowodzeń oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3)    Uzyskiwania informacji ogólnych na temat działalności przedszkola – „Kącik dla rodziców”;

4)    Pomocy w kontaktach ze specjalistami (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna);

5)    Wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;

6)    Wybierania spośród siebie ustawowego organu – Rady Oddziałowej w chodzącej w skład Rady Rodziców zespołu w celu wspomagania  pracy placówki i reprezentowania interesów rodziców;

7)    Uczestniczenia w zajęciach otwartych dla Rodziców, zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólnoszkolnych i grupowych, festynach rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

2. Obowiązki rodziców:

1)    Przestrzeganie Statutu i Regulaminu przedszkola;

2)    Zapewnienia dzieciom  5 -letnim regularnego uczęszczania na zajęcia ( realizacja obowiązku przedszkolnego);

3)    Współdziałanie z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

4)    Uczestniczenie w organizowanych zebraniach i szkoleniach;

5)    Czytanie na bieżąco ogłoszeń i informacji znajdujących się w “Kąciku dla rodziców”;

6)    Wspieranie przedszkola w jego działaniach, sumienne wywiązywanie się z przyjętych na  siebie zobowiązań (opieka nad dziećmi w czasie wyjazdów, pomoc     w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych i przedszkolnych itp.);

7)    Przestrzeganie ustalonego rytmu dnia w przedszkolu, punktualne przyprowadzanie  i   odbieranie dziecka;

8)    Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

9)    Natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka ;

10) Zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

11) Kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola w celu uniknięcia wypadku;

12) Odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola.

§ 7

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)    Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, potrzebami i zainteresowaniami;

2)    Uwzględnienia indywidualnego tempa rozwoju;

3)    Akceptacji, szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

4)    Poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5)    Poszanowania własności;

6)    Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

7)    Miłości i ciepła.

2. Dzieci mają obowiązek:

1) Szanowania nawzajem swoich praw;

2) Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia  społecznego;

3) Przestrzegania Kontraktu Grupowego (kodeksu przedszkolaka)

4) Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania;

5) Szanowania wytworów innych dzieci,  szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;

6) Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;

7) Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, (np. pełnienie dyżurów);

8) Kulturalnego zwracania się do innych; używanie form grzecznościowych;

9) Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów   i wycieczek;

10) Przestrzegania zasad higieny osobistej;

11) Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

§ 8

Uwagi końcowe

1. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego prosimy wyjaśniać na bieżąco z nauczycielem lub z Dyrektorem Zespołu.
2.  Wszelkie sprawy dotyczące dzieci należy załatwiać bez ich udziału z wychowawcą grupy w czasie do tego przeznaczonym ( dyżur nauczyciela, zebranie, sprawy pilne - przed lub po zajęciach).

 

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno - emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki  do prawidłowego  rozwoju i radosnego  dzieciństwa .


Regulamin wchodzi w życie od dnia 2 września 2015 roku.