Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Piękno przyrody w twórczości Jana Twardowskiego".

 

ORGANIZATORZY:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej ogłasza konkurs pod hasłem

„ Piękno przyrody w twórczości  ks. Jana Twardowskiego”.

 

TEMAT KONKURSU:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej wierszami o przyrodzie
ks. Jana Twardowskiego
.

CELE :

·       popularyzowanie wśród uczniów postaci patrona szkoły –

 ks. Jana Twardowskiego,

·       rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

·       budzenie zainteresowania literaturą, w szczególności

 dorobkiem literackim „Jana od biedronek”,

·       uwrażliwienie na piękno przyrody i kształtowanie

 świadomości i postaw ekologicznych,

·       doskonalenie umiejętności manualnych,

·       kształtowanie wrażliwości estetycznej i kreatywności,

·       promowanie dziecięcej twórczości plastycznej.

 

ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas I -III szkoły podstawowej.

 

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie farbami, wydzieranie, wycinanie, wyklejanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem materiałów sypkich).
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:
Termin oddania prac: od 28.11.2017 r. do 16.12.2016r. (prace prosimy składać u p. Marty Adamczyk 
w bibliotece szkolnej).

OCENA PRAC:

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 • zgodność pracy z tematem konkursu i złożenie jej w terminie i miejscu określonym
  w regulaminie,
 • staranność,
 • samodzielność,
 • pomysłowość,
 • zastosowany materiał,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2017.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

Postanowienia końcowe :

 • Prace niezgodne z regulaminem, tematem lub zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
 • Wykonanie i złożenie u organizatora pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 • Wszystkie zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność biblioteki szkolnej.
 • Prace konkursowe zostaną wyeksponowane podczas wystawy pokonkursowej w lokalu biblioteki szkolnej
  w dniach 12. – 22.12.2017 r.
 • Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac.

 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ SUKCESÓW W KONKURSIE!

 Marta Adamczyk, Teresa Nowak